Prompt-Ingenjör, det Nya Yrket 2023?

Med den växande användningen av AI-modeller som ChatGPT, ser vi framväxten av en ny yrkesgrupp: promptingenjörer. 🤖🛠️ Dessa experter specialiserar sig på att skapa instruktioner eller "prompts" för att styra AI i generering av text eller beslutsunderlag. 📝🎯

Prompt-ingenjör, det nya yrket 2023?
Prompt-ingenjör, det nya yrket 2023?

Artificiell intelligens är en banbrytande teknologi som har blivit alltmer prominent inom olika branscher. Med framsteg inom området och den ökade efterfrågan har AI-modeller, såsom ChatGPT, integrerats i våra vardagliga liv på ett imponerande sätt. Denna raskt växande integration har resulterat i uppkomsten av en unik yrkesgrupp – "promptingenjörer". Dessa experter spelar en avgörande roll i att revolutionera arbetsprocesserna genom sin förmåga att hantera komplexa AI-system. I denna artikel kommer vi att utforska den signifikanta betydelsen av promptingenjörernas roll samt varför detta yrke pekar mot framtiden som ett spännande och nyskapande karriäralternativ.[1][2][3][4]

Vad är en "Prompt"?

Först och främst, låt oss förstå vad en "prompt" egentligen är. En prompt är en fråga eller uppgift som du ställer till en AI-modell, såsom ChatGPT, för att generera ett svar eller utföra en specifik uppgift. Till exempel kan en prompt vara så enkel som "berätta en saga" eller så komplex som "analysera denna uppsättning data för att förutse marknadstrender". Genom att utveckla precisa och målinriktade prompts kan man på ett effektivt sätt styra AI-verktygens förmågor.[5]

Varför Promptingenjörer?

I takt med att AI fortsätter att växa både i komplexitet och användningsområden, kommer behovet av specialister som kan 'styra' dessa system också att öka. Det är här promptingenjörerna kommer in i bilden. De är experter på att förstå både den tekniska och affärsmässiga sidan av ett AI-verktyg. Genom att skapa skräddarsydda prompts kan dessa ingenjörer få AI-verktygen att generera text eller beslutsunderlag som är både relevant och nyttigt för företag och individer.[6]

Arbetsmarknaden Förändras

Det finns redan tecken på att arbetsmarknaden är på väg att förändras. Med en ökad automatisering och användning av AI inom många branscher, från sjukvård till finans och marknadsföring, kommer det att finnas en ökad efterfrågan på personer med kompetens inom AI och relaterade teknologier. Detta kommer att leda till en ökning av arbetstillfällen för promptingenjörer och liknande yrkesroller.[7][8]

Vi kan redan se tydliga tecken på att arbetsmarknaden genomgår förändringar i takt med automatiseringens och AI:ns ökade användning inom olika branscher såsom sjukvård, finans och marknadsföring. Det är just här som efterfrågan på experter inom AI och relaterade teknologier blir allt större. En konsekvens av detta är att det finns en växande efterfrågan på promptingenjörer samt andra yrkesroller likt dessa.[9][10]

Utbildningsmöjligheter

Som en följd av detta förändrade arbetslandskap, har utbildningsinstitut och onlinekurser börjat erbjuda specialiserade program för att utbilda nästa generation av promptingenjörer. Dessa kurser fokuserar inte bara på de tekniska aspekterna av AI, men också på de etiska och affärsmässiga aspekterna. Kunskap om hur man kan använda AI på ett ansvarsfullt och effektivt sätt blir därmed en nyckelkompetens på arbetsmarknaden.[11][12]

På grund av den snabba förändringen i arbetslandskapet har utbildningsinstitutioner och onlinekurser börjat erbjuda specialiserade program för att träna nästa generation av promptingenjörer. Dessa kurser fokuserar inte bara på de tekniska aspekterna av artificiell intelligens, utan också på de etiska och affärsmässiga dimensionerna. Att ha kunskaper om hur man ansvarfullt och effektivt kan använda AI blir alltså en viktig kompetens inom arbetsmarknaden.[13][14]

Framtidens Jobb

Det är klart att promptingenjörer kommer att spela en viktig roll i framtidens arbetsmarknad. Deras arbete kommer inte bara att begränsa sig till att skapa prompts för textgenerering, men kommer också att inkludera utveckling av AI-verktyg som kan hjälpa inom en rad olika områden. Deras förmåga att anpassa och skräddarsy AI-modeller kommer att göra dem till en ovärderlig resurs i strävan efter en mer automatiserad och effektiv arbetsmiljö.[15][16]

Det är viktigt att komma ihåg att promptingenjörer kommer inte bara att ha en framträdande roll i den framtida arbetsmarknaden, utan de kommer också vara avgörande för att skapa och anpassa AI-verktyg inom olika sektorer. Genom sin förmåga att integrera kunskap från olika områden och utveckla effektiva prompts kan de bidra till ökad automatisering och effektivitet på arbetsplatsen. Expertisen hos dessa ingenjörer gör dem ovärderliga aktörer i strävan efter en optimal användning av artificiell intelligens.[17][18]

Sammanfattning

Den exponentiella utvecklingen inom AI och dess ökande inverkan på olika branscher har lett till en ny yrkesgrupp - promptingenjörer. De kommer att spela en central roll i att styra och forma AI-verktygens kapabiliteter, vilket i sin tur kommer att revolutionera arbetsprocesser och göra livet enklare. Med ett växande behov av specialister inom detta fält, är det tydligt att promptingenjören är en yrkesroll med stor framtidspotential.

Så om du är intresserad av teknik och vill vara en del av den nästa stora grejen inom AI, är det dags att ta en närmare titt på den fascinerande och framväxande världen av promptingenjörer.

Referenser

 1. AI tar steget in i vardagen | Innovationsbloggen. https://blogs.3ds.com/sverige/ai-tar-steget-vardagen-2/.

 2. Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle. https://www.vinnova.se/en/publikationer/artificiell-intelligens-i-svenskt-naringsliv-och-samhalle/.

 3. Lösningar för artificiell intelligens (AI) | SAS Sverige. https://www.sas.com/sv_se/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html.

 4. Vad är artificiell intelligens? | AI i Business and Enterprise AI | SAP .... https://www.sap.com/sweden/products/artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence.html.

 5. prompt - Engelsk-svensk ordbok - WordReference.com. https://www.wordreference.com/ensv/prompt.

 6. Varför lära ut AI:s potentiella och ansvarsfulla användning snarare än .... https://www.cryptopolitan.com/sv/lara-ut-en-potentiell-och-ansvarsfull-anvandning/.

 7. Artificiell intelligens – tjänstemännens jobb förändras mest. https://www.prevent.se/arbetsliv/forskning/2023/artificiell-intelligens--tjanstemannens-jobb-forandras-mest/.

 8. Så påverkar AI framtidens arbetsmarknad - Uppsala universitet. https://www.uu.se/nyheter/arkiv/2020-11-12-sa-paverkar-ai-framtidens-arbetsmarknad.

 9. Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2021. https://mb.cision.com/Public/1326/3472196/af212926d5d06eb1.pdf.

 10. I spåren av automatiseringen - Arbetsförmedlingen. https://arbetsformedlingen.se/download/18.63ac9f8017767d54d82abe/kompetensutvecklingen-arbetsmarknaden-till-2030.pdf.

 11. Universiteten i det förändrade styrlandskapet - ResearchGate. https://www.researchgate.net/profile/Carola-Aili/publication/282777791_Universiteten_har_en_viktig_roll_i_det_forandrade_styrlandskapet_Akademin_bor_motverka_att_dagens_kontrollsamhalle_gor_professionella_personer_till_nickedockor/links/58efa4bbaca27289c20fc128/Universiteten-har-en-viktig-roll-i-det-foeraendrade-styrlandskapet-Akademin-boer-motverka-att-dagens-kontrollsamhaelle-goer-professionella-personer-till-nickedockor.pdf.

 12. (PDF) Universiteten har en viktig roll i det förändrade styrlandskapet .... https://www.researchgate.net/publication/282777791_Universiteten_har_en_viktig_roll_i_det_forandrade_styrlandskapet_Akademin_bor_motverka_att_dagens_kontrollsamhalle_gor_professionella_personer_till_nickedockor.

 13. kOMPETENSUTVECkLINGSBAROMETER. https://mb.cision.com/Public/1257/2029531/85916b1e6b8abc4a.pdf.

 14. Yrkesutbildningens framväxt i Sverige fram till 1920 i ett europeiskt .... https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16522729.2005.11803912.

 15. Framtiden för AI ligger i samverkan mellan tekniker | RISE. https://www.ri.se/sv/berattelser/framtiden-for-ai-ligger-i-samverkan-mellan-tekniker.

 16. AI:s roll i att forma framtiden för utbildning: potentialen och .... https://www.alltechbuzz.net/sv/ai%3As-roll-i-att-forma-framtidens-utbildning%2C-potentialen-och-utmaningarna-i-den-nya-inl%C3%A4rningseran/.

 17. Dataanalys: Vad är det och varför är det viktigt | SAS Sverige. https://www.sas.com/sv_se/insights/analytics/what-is-analytics.html.

 18. Kunskap – Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kunskap.